Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:293

Utkom från trycket den 9 maj 2006
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 27 april 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:84, bet. 2005/06:LU23, rskr. 2005/06:209.

2) En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar

2)

Senaste lydelse 2000:493.

 1. som konsumenter eller andra förbrukare,

 2. som leverantörer,

 3. med egen arbetsinsats,

 4. genom att begagna föreningens tjänster, eller

 5. på annat liknande sätt.

Vid bedömning av om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda skall, utöver föreningens egna medlemmar, beaktas även medlemmarna i en annan ekonomisk förening som är medlem i den förstnämnda föreningen.

Vidare skall en förening anses som ekonomisk förening, om

 1. föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för att de deltar på det sätt som anges i första stycket i ekonomisk verksamhet som en eller flera andra föreningar bedriver,

 2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller de andra föreningarna, och

 3. den eller de andra föreningarna enligt första stycket utgör ekonomiska föreningar.

En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas

 1. i ett av föreningen helägt dotterföretag,

 2. i ett av föreningen delägt företag, om även övriga delägare är ekonomiska föreningar eller motsvarande utländska juridiska personer med hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

 3. i ett helägt dotterföretag till ett sådant företag som avses i 2.

För en ekonomisk förening är utmärkande att den uppfyller särskilda villkor i fråga om rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning. Om detta föreskrivs i 3, 7 och 10 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:293

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)