Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:503

Utkom från trycket den 14 juni 2006
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 1 juni 2006.

Regeringen föreskriver1) i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/58/EG av den 15 juli 2003 om ändring av rådets direktiv 68/151/EEG när det gäller krav på offentlighet i vissa typer av bolag (EUT L 221, 4.9.2003, s. 13, Celex 32003L0058).

dels att 1 kap. 1–4, 9, 10, 12, 16, 29, 35, 47 och 49 §§, 2 kap. 10 §, 3 kap. 2 och 4 §§, 4 kap. 1, 3 och 4 §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas åtta nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 2 kap. 4 a, 15 a, 17 a, och 17 b §§, 3 kap. 7 a § och 4 kap. 2 a och 2 b §§ samt närmast före 2 kap. 17 a och 17 b §§, 3 kap. 7 a § och 4 kap. 2 a och 2 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Formen för anmälan m.m.

1 §

En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall göras skriftligen hos Bolagsverket.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen som skall handläggas av Bolagsverket, får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

2 §

En anmälan för registrering skall undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av bolag i likvidation skall undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

2 a §

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket skall vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

3 §

En anmälan för registrering enligt 2 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag skall innehålla uppgift om

 1. bolagets postadress,

 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,

 3. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för styrelseledamot och revisor samt, i förekommande fall, för

  a) styrelseordförande,

  b) styrelsesuppleant,

  c) verkställande direktör,

  d) vice verkställande direktör,

  e) särskild firmatecknare,

  f) särskild delgivningsmottagare,

  g) revisorssuppleant,

  h) lekmannarevisor, och

  i) suppleant för lekmannarevisor,

 4. hur bolagets firma tecknas,

 5. antalet tecknade aktier och summan av de belopp som enligt 2 kap. 5 § fjärde stycket aktiebolagslagen lägst skall betalas för de tecknade aktierna (bolagets aktiekapital), och

 6. de belopp som har betalats med pengar respektive apportegendom.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall dess organisationsnummer anges.

Anmälan skall innehålla en försäkran på heder och samvete att stiftarna och de i första stycket 3 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att revisorerna uppfyller de i 9 kap. 1013 §§ aktiebolagslagen angivna behörighetskraven och lekmannarevisorerna de i 10 kap. 9 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om särskilda delgivningsmottagare krävs dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

4 §

Vid en anmälan som avses i 3 § skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av stiftelseurkunden, inklusive bolagsordningen, och avtal enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551), som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt en kopia av balans- eller resultaträkningar som anges i samma paragraf,

 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen,

 4. ett intyg från ett sådant kreditinstitut som avses i 2 kap. 17 § aktiebolagslagen om det belopp som har satts in på särskilt konto hos institutet som betalning för bolagets aktier med uppgift om när uttag från kontot först har skett, och

 5. ett sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 19 § aktiebolagslagen.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

Om bolagsordningen innehåller ett förbehåll enligt 1 kap. 10 § skall det i anmälan lämnas uppgift om hos vilken central värdepappersförvaltare som bolagets aktier skall registreras.

9 §

Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 43 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt tredje stycket samma paragraf.

Om anmälan inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas

 1. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val eller entledigande av styrelseledamot eller styrelsesuppleant,

 2. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av eller entledigande av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på,

 3. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen.

Vid en anmälan enligt andra stycket tillämpas 4 § andra stycket.

10 §

Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 47 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3, andra och tredje styckena samma paragraf samt 4 § första stycket 3.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av revisor eller revisorssuppleant.

12 §

Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas 3 § första stycket 3, tredje stycket samma paragraf samt 4 § första stycket 3.

Om anmälan inte avser endast ändring av hemvist eller postadress, skall det till anmälan fogas en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor.

16 §

Bestämmelserna i 14 och 15 §§ skall inte tillämpas vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 28 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551), om anmälan av en del av emissionen har gjorts tidigare. I sådana fall skall anmälan i stället innehålla uppgift endast om det emissionsbeslut på vilket anmälan grundar sig och antalet tecknade och tilldelade aktier som omfattas av anmälan. Till anmälan skall det fogas sådana handlingar som avses i 15 § första stycket 5–7. I fråga om publika aktiebolag skall, i stället för sådana handlingar som avses i 15 § första stycket 6 och 7, ett sådant revisorsyttrande som avses i 13 kap. 42 § aktiebolagslagen ges in.

29 §

En anmälan för registrering enligt 20 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551) skall, när minskningen av aktiekapitalet helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna, innehålla en försäkran på heder och samvete att det efter minskningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

Till anmälan skall fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll med minskningsbeslutet.

I förekommande fall skall även följande handlingar ges in:

 1. kopior av sådana handlingar som avses i 20 kap. 12 § aktiebolagslagen,

 2. en kopia av en sådan redogörelse som avses i 20 kap. 13 § aktiebolagslagen, och

 3. en kopia av ett sådant revisorsyttrande som avses i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen.

35 §

Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) av bolag som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 3 § första stycket 1 och 3–6 samt andra och tredje styckena samma paragraf.

Till anmälan skall det vidare fogas

 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer har åtagit sig uppdragen.

Bestämmelser om intyg från revisor finns i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen.

47 §

Vid en anmälan för registrering enligt 25 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) att bolaget är upplöst skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer i de fall då annan än Bolagsverket har utfärdat kallelsen.

I 25 kap. 41 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som skall fogas till anmälan.

49 §

En anmälan för registrering enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) av beslut att likvidation skall upphöra skall innehålla en försäkran på heder och samvete om att det inte finns likvidationsanledning enligt 25 kap. 11 eller 12 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 25 kap. 14 § samma lag uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet samt att utskiftning inte har ägt rum.

Vid anmälan tillämpas 3 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf. Till anmälan skall det vidare fogas

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll,

 2. en kopia av revisorns yttrande enligt 25 kap. 45 § första stycket aktiebolagslagen,

 3. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat, och

 4. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen.

4 a §

Information som skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till Bolagsverket, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, skall dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första stycket, skall det av informationen framgå att handlingen behandlas av myndigheten.

10 §

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall biläggas aktiebolagsregistret. Sådana handlingar skall för varje bolag sammanföras i akter.

Av 15 a § framgår att vissa handlingar även skall föras in i aktiebolagsregistret.

15 a §

Aktiebolagsregistret skall för varje bolag innehålla

 1. stiftelseurkunden,

 2. bolagsordningen, uppgifter om ändring av bolagsordningen och bolagsordningen i dess senaste lydelse, och

 3. årsredovisningar, revisionsberättelser, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter enligt 8 kap. 3 och 16 §§ samt 9 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Aktiebolagsregistret behöver inte innehålla sådana handlingar, om de har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2006. Det gäller dock inte om det har begärts att handlingarna skall lämnas ut på medium för automatiserad behandling och verket enligt 17 a § första stycket har varit skyldigt att lämna ut dem på sådant medium.

Utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling

17 a §

Bolagsverket skall lämna ut uppgifter och handlingar i aktiebolagsregistret på medium för automatiserad behandling, om det begärs. Detsamma gäller sådana handlingar och uppgifter enligt 15 a § som inte har förts in i aktiebolagsregistret, om det har gått högst tio år sedan de kom in till verket.

Handlingar enligt 10 § som inte har förts in i aktiebolagsregistret och som inte behöver lämnas ut enligt första stycket får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar

17 b §

Vid sökning efter uppgifter som avser ett bolag som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att bolaget är upplöst.

Vid sökning efter handlingar och uppgifter som avses i 10 och 15 a §§ får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

2 §

Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt 1 § 2 betalas för varje sådan firma.

Om det begärs att en registrering avfattas på annat språk än svenska, skall det betalas en avgift med 500 kr för varje sådant språk.

4 §

  För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) skall, i de fall som anges i 1–7, avgifter betalas med följande belopp:

 1. medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 § ), 475 kronor,

 2. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,

 3. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §), 685 kronor,

 4. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §) eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,

 5. tillstånd till verkställande av fusionsplan (23 kap. 20 och 33 §§) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 1 500 kronor,

 6. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

 7. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets firma på webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor.

Utlämnande av uppgifter och handlingar

7 a §

Bolagsverket fastställer avgifter för sådant utlämnande av uppgifter och handlingar som sker på medium för automatiserad behandling.

1 §

Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse framgår att 1 kap. 32, 33 och 37 §§ inte gäller för kreditmarknadsbolag samt att 1 kap. 32, 33 och 37 §§, 2 kap. och 3 kap. 1–6 och 7 a §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag.

Upprättande av försäkran och intyg elektroniskt

2 a §

En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Om ett intyg enligt 1 kap. 15 § fjärde stycket upprättas i elektronisk form, skall det undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

2 b §

Handlingar som skall fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling skall få ges in som elektroniskt original.

3 §

Kopior som skall ges in enligt denna förordning skall vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet skall vara bestyrkt enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

En handling som enligt denna förordning skall ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, skall bestämmelserna i 2 b § tillämpas.

4 §

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, skall Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. När verket tar bort en sådan registrering från registret, skall underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

Om registreringen avser ett revisionsbolag, skall den huvudansvarige revisorn underrättas.

Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket skall en gång varje år underrätta den som är registrerad i aktiebolagsregistret som likvidator eller suppleant för likvidator om registreringen. Underrättelsen skall sändas till den adress som har uppgetts i ärendet.

Bolagsverket behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:503

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. För anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet gäller 1 kap. 16 och 29 §§ i sina äldre lydelser.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Jan Josefsson
(Justitiedepartementet)