Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:597

Utkom från trycket den 16 juni 2006
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 27 § årsredovisningslagen (1995:1554) och rubriken närmast före 5 kap. 27 § skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

Särskilt om europabolag och europakooperativ

27 §

2) I fråga om europabolag och europakooperativ med ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag3) eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)4) skall bestämmelserna om styrelseledamöter i 12, 18 b, 20 och 22–25 §§ tillämpas på ledamöter eller suppleanter i europabolagets eller europakooperativets tillsynsorgan.

2)

Senaste lydelse 2004:583.

3)

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

4)

EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna i första stycket skall tillämpas också på ledamöter eller suppleanter i ett europabolags eller europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:597

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

JENS ORBACK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)