Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:710

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen (1991:614)2)

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2)

Senaste lydelse av 7 kap. 13 § 2003:31 8 kap. 1 § 1995:1464 8 kap. 4 § 1995:1464 8 kap. 5 § 1995:1464.

dels att i 7 kap. 13 § samt 8 kap. 1, 4 och 5 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

3) Ansökan om tvångsförsäljning skall göras hos Kronofogdemyndigheten.

3)

Senaste lydelse 1997:370.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:710

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)