Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:866

Utkom från trycket den 21 juni 2006
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar2) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

2)

Lagen omtryckt 1987:671.

14 §

3) Bestämmelserna i 8 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

3)

Senaste lydelse 1999:1087.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:866

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Den som har utsetts till revisor i en sambruksförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)