Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1381

Utkom från trycket den 15 december 2006
Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag;
utfärdad den 7 december 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2005:925.

 1. försäkringsbolag: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),

 2. understödsförening: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

 3. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

 4. finansiellt företag: de företag som anges i punkterna 1–3 samt

  a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 2 § 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

  b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,

  c) börs enligt 1 kap. 4 § 1 lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

  d) auktoriserad marknadsplats enligt 1 kap. 4 § 3 lagen om börs- och clearingverksamhet,

  e) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 § 5 lagen om börs- och clearingverksamhet och

  f) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

 5. finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33 samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp skall tillämpas och

 6. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1381

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Johan Lundström
(Finansdepartementet)