Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:132

Utkom från trycket den 12 april 2007
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554)2)

1)

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

2)

Senaste lydelse av

3 kap. 12 § 1999:1112

rubriken närmast före 3 kap. 12 § 1999:1112.

dels att 3 kap. 12 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 kap. 12 § skall utgå,

dels att 1 kap. 3 § och 5 kap. 4 b § skall ha följande lydelse.

I denna lag betyder

 1. företag: en fysisk eller juridisk person som direkt eller indirekt omfattas av en årsredovisning, en koncernredovisning eller en delårsrapport,

 2. andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer,

 3. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen,

 4. större företag:

  – företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller

  – företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

  a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

  b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

  c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

 5. mindre företag: företag som inte är större företag,

 6. större koncerner: koncerner som uppfyller mer än ett av följande villkor:

  a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

  b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,

  c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,

 7. mindre koncerner: koncerner som inte är större koncerner.

Vid tillämpningen av första stycket 6 b och c skall fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § bokföringslagen (1999:1078) skall vid tillämpningen av första stycket 4-7 och 5 kap. 6 § till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.

Om finansiella instrument inte värderas enligt 4 kap. 14 a §, gäller följande.

  För varje kategori av derivatinstrument skall större företag lämna upplysningar om

 1. det värde till vilket instrumenten skulle ha värderats vid en tillämpning av 4 kap. 14 a §, och

 2. omfattningen och typen av instrument.

  I fråga om finansiella anläggningstillgångar som enligt 4 kap. 14 a–14 c §§ får värderas till verkligt värde och vilkas bokförda värde är högre än det verkliga värdet skall upplysningar lämnas om

 1. bokfört värde och det verkliga värdet, och

 2. skälen till att det bokförda värdet inte har skrivits ner och det stöd som finns för antagandet att det bokförda värdet kommer att återvinnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:132

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)