Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:134

Utkom från trycket den 12 april 2007
utfärdad den 29 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § och 6 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126.

I denna lag betyder

 1. företag: en fysisk eller juridisk person som är bokföringsskyldig enligt denna lag,

 2. verksamhet: näringsverksamhet eller annan verksamhet som omfattas av bokföringsskyldighet enligt denna lag,

 3. moderföretag: företag som utgör moderföretag enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554),

 4. koncern: vad som utgör koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen,

 5. bokföringspost: varje enskild notering i grundbokföringen eller huvudbokföringen,

 6. affärshändelser: alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat,

 7. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en affärshändelse eller en vidtagen justering i bokföringen,

 8. räkenskapsinformation:

  a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i

  – 4 kap. 3 § (balansräkning),

  – 5 kap. 1 § (grundbokföring och huvudbokföring),

  – 5 kap. 4 § (sidoordnad bokföring),

  – 5 kap. 6 § (verifikation),

  – 5 kap. 7 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),

  – 5 kap. 11 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),

  – 6 kap. 2 § (årsredovisning),

  – 6 kap. 4 § (årsbokslut),

  – 6 kap. 5 § (noter till balansräkning och resultaträkning),

  – 6 kap. 10 § (förenklat årsbokslut), samt

  – 6 kap. 12 § (specifikation av balansräkningspost),

  b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt

  c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det skall gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas behandling i bokföringen,

 9. nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

Företag som avses i 2 kap. 2 § första stycket och 3 § skall vid tillämpningen av bestämmelser i denna lag som hänför sig till nettoomsättning, till nettoomsättningen lägga bidrag, gåvor, medlemsavgifter och andra liknande intäkter.

Ett årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet skall upprättas i vanlig läsbar form. Beloppen i årsbokslutet skall anges i svenska kronor.

När årsbokslutet upprättas, skall följande bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:

1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de tillägg som skall göras till nettoomsättningen,

1 kap. 4–6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,

2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

2 kap. 7 § om undertecknande,

3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,

3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,

3 kap. 9 § om avsättningar,

3 kap. 13 § första stycket om extraordinära poster,

4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,

4 kap. 3 § om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,

4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,

4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,

4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,

4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,

4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,

4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,

4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och

4 kap. 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:134

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)