Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:374

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden;
utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 7 kap. 2 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

2 §

Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, skall Finansinspektionen besluta att budgivaren skall betala en särskild avgift.

Den särskilda avgiften skall uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 100 miljoner kronor.

Avgiften tillfaller staten.

För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 b § första stycket 1 och 3 c–3 e §§ lagen om handel med finansiella instrument.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:374

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)