Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:384

Utkom från trycket den 13 juni 2007
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 31 maj 2007.

Regeringen föreskriver att det i aktiebolagsförordningen (2005:559) skall införas en ny paragraf, 1 kap. 7 a §, samt närmast före 1 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppdelning och sammanläggning av aktier

7 a §

Vid en anmälan för registrering enligt 4 kap. 50 § aktiebolagslagen (2005:551) skall följande handlingar ges in:

  1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning eller sammanläggning,

  2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.

I anmälan enligt första stycket skall anges antalet aktier av varje slag som finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)