Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:596

Utkom från trycket den 27 juni 2007
utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i bokföringslagen (1999:1078) skall införas en ny paragraf, 5 kap. 12 §, samt närmast före 5 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18, rskr. 2006/07:182.

Kassaregister

I lagen (2007:592) om kassaregister m.m. finns bestämmelser om användning av kassaregister i vissa fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:596

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)