Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:872

Utkom från trycket den 27 november 2007
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 7 kap. 32 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

32 §

3) Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:

3)

Senaste lydelse 2006:565.

 1. 1–3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,

 2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,

 3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,

 4. 12 § första stycket om värderingsprinciper, och

 5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:

  • 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,

  • 12 § om lån till ledande befattningshavare,

  • 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,

  • 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,

  • 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,

  • 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,

  • 22 § om pensioner och liknande förmåner,

  • 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,

  • 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och

  • 25 § om avtal om avgångsvederlag, och

 6. 31 §, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:872

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)