Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1466

Utkom från trycket den 9 januari 2008
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);
utfärdad den 20 december 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 27 kap. 1 a § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9, rskr. 2007/08:120.

1 a §

2) En registrering i aktiebolagsregistret ska göras på svenska. Om det bolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.

2)

Senaste lydelse 2006:486.

Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte Bolagsverket beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1466

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)