Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:24

Utkom från trycket den 29 januari 2008
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 17 januari 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels att 1 kap. 1 och 37 §§ samt 3 kap. 1–3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 32 a och 35 a §§, av följande lydelse.

1 §

1) En anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska göras skriftligen hos Bolagsverket. Detsamma gäller en anmälan enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som avser ett aktiebolag som deltar i en fusion med en ekonomisk förening eller en motsvarande utländsk juridisk person.

1)

Senaste lydelse 2006:503.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt aktiebolagslagen som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

32 a §

Bolagsverket ska underrätta Skatteverket när en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) har gjorts.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när Skatteverket fattar beslut om hinder mot verkställande av en fusionsplan.

35 a §

Vid en anmälan för registrering enligt 23 kap. 48 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

 1. fusionsintyg för de utländska bolag som deltar i fusionen från de behöriga myndigheterna i de stater där bolagen är registrerade,

 2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska bolagens stämmor.

I fråga om det bolag som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 35 § första och andra styckena.

Till anmälan enligt första stycket ska vidare fogas

 1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

 2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att 32–40 §§ den lagen ska tillämpas, eller

 4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig på bolaget.

37 §

Vid en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska, om fusionsplanen innebär att ett helägt dotterbolag ska gå upp i en moderförening, kopior av styrelsernas protokoll med besluten ges in.

1 §

  I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 000 kronor,

 2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor,

 3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen (2005:551) eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kr,

 4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

 5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat att likvidationen skall upphöra, 500 kronor,

 6. vid annan registreringsanmälan, 800 kronor.

2 §

2) Om en anmälan enligt 1 § samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § 2 betalas för varje sådan firma.

2)

Senaste lydelse 2006:503.

Om det begärs att en registrering avfattas på annat språk än svenska, ska det betalas en avgift med 500 kr för varje sådant språk.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 23 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551) på annat språk än svenska.

3 §

  Avgift ska inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,

 2. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

 3. beslut om vinstutdelning enligt 18 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551),

 4. förhållanden som en likvidator ska anmäla, såvida annat inte följer av 1 § 5,

 5. en underrättelse från domstol, eller

 6. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 23 kap. 47 § aktiebolagslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:24

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om fusioner där fusionsplan har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)