Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:88

Utkom från trycket den 18 mars 2008
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:511);
utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 30 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2 §

2) Den som

2)

Senaste lydelse 2006:486.

  1. lämnar osann uppgift i ett sådant intyg eller sådan annan handling enligt denna lag som upprättas i elektronisk form,

  2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling överensstämmer med originalet, eller

  3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som upprättas i elektronisk form,

    döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.

Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:88

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)