Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:93

Utkom från trycket den 18 mars 2008
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;
utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sambruksföreningar

1)

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

dels att 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

20 §

2) Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 § och 14 kap. 3 § ska därvid avse 8 § respektive 18 § fjärde stycket denna lag. Det som föreskrivs om handling eller ärende i 16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag.

2)

Senaste lydelse 1987:671.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:93

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Maria Wetterling
(Jordbruksdepartementet)