Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:94

Utkom från trycket den 18 mars 2008
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

2) Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:

2)

Senaste lydelse 2006:872.

1 § om årsredovisningens delar,

2 § om överskådlighet och god redovisningssed,

3 § om rättvisande bild,

4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,

5 § om form och språk,

6 § om valuta, samt

7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:94

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Sonja Daltung
(Finansdepartementet)