Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:603

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551);
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 23 kap. 21 § och 24 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) beteckningen "konkurrenslagen (1993:20)" ska bytas ut mot beteckningen "konkurrenslagen (2008:579)".

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:603

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner och delningar som vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den lagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)