Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:610

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Förordning om ändring aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 18 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 32 och 38 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

32 §

Till en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer1) och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

1)

EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

I 23 kap. 20 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan.

38 §

Till en ansökan enligt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

I 24 kap. 22 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:610

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.

2. Sådan försäkran som avses i 1 kap. 32 och 38 §§ ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen eller delningen inte pågår enligt den lagen.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)