Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:735

Utkom från trycket den 2 september 2008
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 21 augusti 2008.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 §

1) I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

1)

Senaste lydelse 2008:24.

  1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,

  2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 000 kronor,

  3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen (2005:551) eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kr,

  4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

  5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,

  6. vid annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:735

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)