Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:38

Utkom från trycket den 10 februari 2009
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels att 1 kap. 7 a § och 2 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 b §, av följande lydelse.

7 a §

  1) Vid en anmälan enligt 4 kap. 49 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

  1)

  Senaste lydelse 2007:384.

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning eller sammanläggning,

 2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.

I anmälan enligt första stycket ska anges antalet aktier av varje slag som finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen.

14 §

2) När ett aktiebolag registreras antecknas

2)

Senaste lydelse 2005:815. Ändringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.

 1. bolagets organisationsnummer,

 2. dagen för bolagets bildande,

 3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),

 4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,

 5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,

 6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och

 7. bolagets postadress.

Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta antecknas.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet antecknas.

Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk, ska lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, ska syftet antecknas.

15 b §

I aktiebolagsregistret får för varje bolag antecknas

 1. e-postadress och telefonnummer, och

 2. om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:38

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som har fattats före den 1 mars 2009 gäller 1 kap. 7 a § i sin äldre lydelse även efter denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)