Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:249

Utkom från trycket den 7 april 2009
utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

3 §

  Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder

 1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller

 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.

Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.

Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:

 1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,

 2. stiftelser som är moderstiftelser,

 3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),

 4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,

 5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting,

 6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:249

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)