Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:490

Utkom från trycket den 2 juni 2009
Lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken;
utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

Den officiella statistiken ska framställas och offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga integritet genom behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:490

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)