Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:573

Utkom från trycket den 9 juni 2009
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 5 kap. 21 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).

21 §

3) I sådana aktiebolag och handelsbolag som är större företag ska upplysning lämnas om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild uppgift ska lämnas om hur stor del av ersättningen som avser revisionsuppdraget, revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, skatterådgivning respektive övriga tjänster.

3)

Senaste lydelse 1999:1112.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:573

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)