Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2009:704) om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

Utkom från trycket den 30 juni 2009
utfärdad den 17 juni 2009.

Inledande bestämmelse

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)1) .

1)

EUT L 210, 31.7.2006, s. 19 (Celex 32006R1082).

En europeisk gruppering för territoriellt samarbete benämns i denna lag gruppering.

Frågor om deltagande i en gruppering m.m.

Frågor om en svensk medlems deltagande i en gruppering prövas av regeringen.

Regeringen prövar även frågor om ändring av avtalet om att bilda en gruppering, betydande ändring av en grupperings stadga samt sådana frågor som avses i artiklarna 13 och 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter till en gruppering

Regeringen får till en gruppering överlåta förvaltningsuppgifter gällande program för territoriellt samarbete som delvis finansieras av EU. De förvaltningsuppgifter som överlåts får inbegripa beslutsfattande i fråga om fördelning av stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Europeiska socialfonden+.

SFS 2022:63

Register över grupperingar m.m.

Bolagsverket ska föra ett register över grupperingar med säte i Sverige. I registret ska uppgifter om regeringens beslut i fråga om en gruppering föras in.

Bolagsverket ska genast kungöra i Post- och Inrikes Tidningar vad som har förts in i registret.

I ärenden om registrering ska avgift betalas för ärendets handläggning. Avgift ska också betalas för registerföringen.

En anmälan om registrering av en gruppering ska göras av grupperingens samtliga blivande medlemmar.

Förvaltningslagens tillämpning

När en gruppering med säte i Sverige handlägger förvaltningsuppgifter som avser förvaltning av program som delvis finansieras av EU tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 14 och 15 §§ om ombud och biträde,

 • 1618 §§ om jäv,

 • 21 § om bekräftelse av handlingar,

 • 22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 27 § om dokumentation av uppgifter,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut,

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till,

 • 3639 §§ om rättelse och ändring av beslut, och

 • 4247 §§ om överklagande.

SFS 2018:834

Bokföring, årsredovisning och revision

Bestämmelser om bokföring, årsredovisning och revision för en gruppering finns i respektive bokföringslagen (1999:1078), årsredovisningslagen (1995:1554) och revisionslagen (1999:1079).

Likvidation och upplösning

Medlemmar i en gruppering med säte i Sverige ska i avtalet om att bilda grupperingen reglera förfarandet vid grupperingens likvidation och upplösning.

Grupperingen ska underrätta regeringen och Bolagsverket om ett beslut om att inleda likvidation och om upplösning av en gruppering med säte i Sverige. Upplysningar om likvidation och upplösning ska föras in i registret över grupperingar.

Kontroll av förvaltningen av offentliga medel

Den myndighet som regeringen bestämmer ska i fråga om en grupperings förvaltning av offentliga medel utföra kontroll och vidta övriga åtgärder enligt artiklarna 6.1 och 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006.

En gruppering är skyldig att lämna myndigheten de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för kontrollen.

Myndigheten ska rapportera resultatet av kontrollen till regeringen, Bolagsverket och grupperingen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:704

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2009.

SFS 2018:834

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2022:63

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2022.