Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009-0780

SFS2009:780

Utkom från trycket den 7 juli 2009
Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;
utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.2) ordet "länsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätten" i motsvarande form.

1)

Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2)

Senaste lydelse av 36 § 2005:1124.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:780

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)