Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:1149

Utkom från trycket den 1 december 2009
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 12 november 2009.

Regeringen föreskriver1) att 2 kap. 13 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).

13 §

Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i aktiebolagsregistret ska antecknas i registret så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock anteckning i registret ske i så nära anslutning som möjligt till denna tidpunkt.

I ett ärende om registrering av ett aktiebolag ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig anmälan enligt andra stycket har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1149

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 13 § andrafjärde styckena tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Bolagsverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)