Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:691

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1176) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

Denna lag2) träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.

2)

Senaste lydelse 2008:1235.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:691

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Sonja Daltung
(Finansdepartementet)