Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:694

Utkom från trycket den 28 juni 2010
Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;
utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346.

Ett aktiebolag eller motsvarande utländskt bolag som har sitt huvudkontor i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får delta i bildandet av ett europabolag, om bolaget

  1. är bildat i överensstämmelse med lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

  2. har sitt säte i den stat som avses i 1, samt

  3. har faktisk och fortlöpande anknytning till ekonomin i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fall som avses i artikel 2.3 i SE-förordningen ska vad som sägs i första stycket om ett aktiebolag gälla även annan sådan juridisk person som avses i artikel 54 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:694

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)