Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:828

Utkom från trycket den 6 juli 2010
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);
utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 9 kap. 18 § bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid fastighetsdomstolen. I fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i tilllämpliga delar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:828

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett beslut om godkännande som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)