Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1116

Utkom från trycket den 28 september 2010
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 16 september 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels att 1 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 b §, samt närmast före 1 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.

6 §

    Vid en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:

  1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

  2. en kopia av bolagsordningen i dess nya lydelse.

Om ändringen avser införande av ett sådant förbehåll som avses i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen, ska anmälan innehålla uppgift om den dag från vilken förbehållet ska tillämpas. Vidare ska det i ett sådant fall lämnas uppgift om hos vilken central värdepappersförvarare som bolagets aktier ska registreras.

Första stycket 2 gäller inte om ändringen avser införande av en bestämmelse om att bolaget inte ska ha någon revisor med ett samtidigt upphävande av en bestämmelse om antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer. I ett sådant fall ska anmälan i stället innehålla uppgift om den nya bestämmelsens lydelse.

Fortsatt bolagsstämma

7 b §

Om bolaget i fall som avses i 9 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) inte har någon revisor, ska det vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 14 § tredje stycket den lagen ges in en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att fortsatt bolagsstämma ska hållas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1116

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)