Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1260

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

5 §

2) Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

2)

Senaste lydelse 2009:244.

  1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,

  2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,

  3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, samt

  4. stiftelsen saknar skulder.

Bestämmelserna i 3 § om tillstånd av tillsynsmyndigheten tillämpas på beslut enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1260

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)