Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1508

Utkom från trycket den 10 december 2010
Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag;
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 a § lagen (2004:575) om europabolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2) Om ett europabolag flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då flyttningen av säte har blivit gällande enligt artikel 8.10 i SE-förordningen.

2)

Senaste lydelse 2008:8.

Om ett aktiebolag deltar i bildandet av ett europabolag genom fusion enligt artikel 17 i SE-förordningen och europabolaget får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för aktiebolaget upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europabolaget registreras enligt artikel 12 i SE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1508

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)