Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1510

Utkom från trycket den 10 december 2010
Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 32 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2) Om ett europakooperativ flyttar sitt säte, ska lednings- eller förvaltningsorganet upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då flyttningen av säte har fått verkan enligt artikel 7.10 i SCE-förordningen.

2)

Senaste lydelse 2008:10.

Om en ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion enligt artikel 19 i SCE-förordningen och europakooperativet får säte i en annan stat än Sverige, ska styrelsen för den ekonomiska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då europakooperativet registreras enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen.

För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1510

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)