Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1513

Utkom från trycket den 10 december 2010
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 12 kap. 40 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39.

2) Om en svensk förening deltar i en gränsöverskridande fusion och den övertagande föreningen har sitt hemvist i en annan stat än Sverige, ska styrelsen i den svenska föreningen upprätta ett särskilt bokslut. Det särskilda bokslutet ska omfatta den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats fram till den dag då rättsverkningarna av fusionen inträdde enligt 39 §.

2)

Senaste lydelse 2008:3.

För det särskilda bokslutet gäller bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 §§ bokföringslagen (1999:1078). Bokslutet ska ges in till Bolagsverket inom en månad från utgången av den period som bokslutet omfattar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1513

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)