Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1693

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 19, 20 och 23 §§ stiftelseförordningen (1995:1280) ska ha följande lydelse.

1) Avgift ska med tillämpning av 1014 §§ avgiftsförordningen (1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt stiftelselagen (1994:1220) och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i de fall som framgår av följande uppställning.

1)

Senaste lydelse 1999:1164.

Ärendeslag

Avgiftsklass

Undantag från kravet att ha auktoriserad revisor (4 kap. 4 § stiftelselagen)

 

2

 

Tillstånd enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen till ändring, upphävande eller åsidosättande i särskilt fall av föreskrifter i stiftelseförordnandet avseende

 
 

a) en stiftelse

 

7

 

b) 2–29 stiftelser

 

8

 

c) fler än 29 stiftelser

 

9

 

I fall som avses i a) ska avgiftsklass 4 tilllämpas om värdet på stiftelsens tillgångar värderade med tillämpning av 3 kap. 3 § stiftelselagen vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

 
 

Förordnande om ändring av stiftelsens stadgar (22 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.)

 

7

 

2) En stiftelse som är skyldig att upprätta årsredovisning ska betala en årlig tillsynsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

2)

Senaste lydelse 2009:295.

Stiftelser som enligt 9 kap. 10 § första stycket stiftelselagen (1994:1220) står under begränsad tillsyn eller som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om de förvaltas av en statlig myndighet och värdet av deras tillgångar vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. För sådana stiftelser är avgiften 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 600 kronor i årlig tillsynsavgift.

Tillsynsavgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

3) Understiger värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, utses och entledigas revisor i stiftelsen av myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars av myndighetens chef. I övriga fall utses och entledigas revisor i stiftelser som förvaltas av en statlig myndighet av Länsstyrelsen i Stockholms län.

3)

Senaste lydelse 2003:75.

Första stycket gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1693

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)