Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1964

Utkom från trycket den 30 december 2010
Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);
utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

Görs en ansökan om likvidation enligt 1 §, ska domstolen genast kalla stiftelsen och borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig för domstolen på en bestämd dag, då frågan om skyldighet för stiftelsen att träda i likvidation ska prövas. Kallelsen ska delges stiftelsen, om delgivningen kan ske på annat sätt än enligt 38 och 4751 §§ delgivningslagen (2010:1932). Kallelsen ska kungöras genom domstolens försorg i Post- och Inrikes Tidningar minst två och högst fyra månader före inställelsedagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1964

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)