Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2064

Utkom från trycket den 18 januari 2011
utfärdad den 22 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.

2) Affärshändelserna ska kunna presenteras i en och samma redovisningsvaluta. Redovisningsvalutan ska vara svenska kronor. I aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker, medlemsbanker och försäkringsföretag får dock redovisningsvalutan i stället vara euro.

2)

Senaste lydelse 2003:727.

Byte av redovisningsvaluta får ske endast vid ingången av ett nytt räkenskapsår. Bestämmelser om omräkning i samband med byte av redovisningsvaluta finns i årsredovisningslagen (1995:1554).

Har företaget bytt redovisningsvaluta, får ett nytt byte göras endast om Skatteverket tillåter det. Tillstånd får vägras endast om det finns anledning anta att bytet har ett otillbörligt syfte.

Trots bestämmelserna i förstatredje styckena får en filial i annat land ha sin redovisning i en valuta som i det landet godtas som redovisningsvaluta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2064

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)