Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:458

Utkom från trycket den 17 maj 2011
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2) Denna lag är tillämplig på kreditinstitut, värdepappersbolag och betalningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar), institut för elektroniska pengar och Svenska skeppshypotekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Med betalningsinstitut avses det som sägs i 1 kap. 4 § 5 lagen (2010:751) om betaltjänster. Denna lag är dock inte tillämplig på betalningsinstitut som huvudsakligen ägnar sig åt annan verksamhet än att tillhandahålla betaltjänster.

2)

Senaste lydelse 2010:756.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

3) Med bank avses vid tillämpningen av denna lag bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank.

3)

Senaste lydelse 2007:1461.

Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:458

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Mats Walberg
(Finansdepartementet)