Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:990

Utkom från trycket den 13 september 2011
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);
utfärdad den 25 augusti 2011.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 4 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

4 §

  1) För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (2005:551) ska, i de fall som anges i 1–10, avgifter betalas med följande belopp:

  1)

  Senaste lydelse 2006:503.

 1. medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §), 475 kronor,

 2. undantag från bosättningskravet (8 kap. 9, 30 och 37 §§), 475 kronor,

 3. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (9 kap. 15 §), 685 kronor,

 4. tillstånd till minskning av aktiekapitalet (20 kap. 23 eller 33 §) eller reservfonden (20 kap. 35 §) eller till vinstutdelning efter beslut om minskning av aktiekapitalet (20 kap. 30 §), 1 500 kronor,

 5. tillstånd till verkställande av fusionsplan (23 kap. 20 och 33 §§) eller delningsplan (24 kap. 22 §), 1 500 kronor,

 6. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor,

 7. tillstånd att inte lämna uppgift om bolagets firma på webbplatser (28 kap. 5 §), 1 500 kronor,

 8. ärende om att en tillgång av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (25 kap. 42 eller 44 §), 740 kronor,

 9. ersättare för styrelseledamot (8 kap. 16 §), 1 400 kronor,

 10. förordnande av god man vid inlösen av minoritetsaktier (22 kap. 8 §), 740 kronor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:990

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)