Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1377

Utkom från trycket den 13 december 2011
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 11 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

11 §

2) Ett beslut om förseningsavgift får verkställas även om det inte har vunnit laga kraft.

2)

Senaste lydelse 1997:545.

Om ett bolag har rätt att få tillbaka betalad förseningsavgift på grund av en domstols beslut, ska ränta betalas på den återbetalade förseningsavgiften från och med månaden efter den då förseningsavgiften betalades in till och med den månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1377

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)