Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1399

Utkom från trycket den 13 december 2011
utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 12 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2) I skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om användning av kassaregister i vissa fall.

2)

Senaste lydelse 2007:596.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1399

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anita Wickström
(Justitiedepartementet)