Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:54

Utkom från trycket den 21 februari 2012
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);
utfärdad den 2 februari 2012.

Regeringen föreskriver att 23 § stiftelseförordningen (1995:1280) ska ha följande lydelse.

1) Uppgår värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår till minst etthundra prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska Länsstyrelsen i Stockholms län utse och entlediga revisor i stiftelsen.

1)

Senaste lydelse 2010:1693.

Om Länsstyrelsen i Stockholms län enligt första stycket ska utse och entlediga revisor i en stiftelse, ska länsstyrelsen utse och entlediga revisor även i andra stiftelser som förvaltas av myndigheten, om myndigheten begär det. Länsstyrelsen får i sådana fall ta ut en avgift av myndigheten och disponera avgiftsinkomsterna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ska myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars myndighetens chef utse och entlediga revisor i stiftelsen.

Första–tredje styckena gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:54

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)