Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:102

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 37 § revisorslagen (2001:883) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om godkännande, auktorisation eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:102

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)