Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:217

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om revisorslagen (2001:883)2)

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

2)

Senaste lydelse av 7 § 2009:564.

dels att 7 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 4, 5 och 6 §§ ska betecknas 6, 4 och 5 §§,

dels att 1–6, 10, 14–16, 17, 18, 27, 32–36, 38 och 41 §§ samt rubrikerna närmast före 4, 18 och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 6 § ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

3) Denna lag innehåller bestämmelser om

3)

Senaste lydelse 2009:564.

 1. Revisorsnämnden (3 §),

 2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),

 3. godkända revisorer (6 §),

 4. revisionsföretag (8–12 §§),

 5. registrering av revisionsbolag och revisorer från tredjeland (13–16 b §§),

 6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),

 7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering (18 §),

 8. revisorns skyldigheter (19–27 §§),

 9. kvalitetskontroll (27 a §),

 10. uppgiftslämnande m.m. (27 b–31 a §§),

 11. disciplinära åtgärder m.m. (32–35 §§), och

 12. överklagande, straffansvar m.m. (36–41 §§).

4) I denna lag avses med

4)

Senaste lydelse 2009:564.

 1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,

 2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats enligt 4 §,

 3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen,

 4. revisionsföretag:

  a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild näringsidkare,

  b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller ett aktiebolag som en revisor utövar revisionsverksamhet i, eller

  c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision och som en revisor utövar revisionsverksamhet i,

 5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har registrerats enligt 13 eller 14 §,

 6. revisor från tredjeland: någon som har registrerats enligt 16 b §,

 7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som

  a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,

  b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller ledning,

  c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,

  d) har en gemensam affärsstrategi,

  e) använder ett gemensamt namn, eller

  f) i betydande omfattning har gemensam personal,

 8. revisionsverksamhet:

  a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt

  b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a,

 9. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 10. tredjeland: en stat utanför EES.

5) Revisorsnämnden ska

5)

Senaste lydelse 2009:564.

 1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och registrering enligt denna lag,

 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland,

 3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland, samt

 4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om Revisorsnämnden.

Auktorisation av revisorer

En auktoriserad revisor ska

 1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

 2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz,

 3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,

 4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,

 5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och

 6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i första stycket 1 och 2.

6) Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första stycket 5 ska anses uppfyllt också av den som

6)

Senaste lydelse av tidigare 6 § 2009:564.

 1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i

  a) någon stat inom EES eller i Schweiz, eller

  b) ett annat tredjeland än Schweiz, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och

 2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

Godkända revisorer

7) En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 § första stycket 1–4 och 6.

7)

Senaste lydelse av tidigare 4 § 2009:564.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kraven i 4 § första stycket 1 och 2.

Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller ett aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget än sådan som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Bolaget får inneha andelar i andra företag endast om

 1. företaget är ett revisionsföretag eller ett företag som avses i 11 § andra stycket, eller

 2. innehavet har ett naturligt samband med revisionsverksamheten.

8) Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i 10 och 11 §§.

8)

Senaste lydelse 2009:564.

Om följande tre förutsättningar är uppfyllda, får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag, trots att villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda:

 1. Aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.

 2. Mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.

 3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast om mer än hälften av de närvarande ledamöterna är revisorer.

9) Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1 ska med revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 § andra stycket. Om ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast aktier med mer än hälften av röstetalet ägas av revisorer eller av andra ägarbolag och endast mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelsesuppleanterna och den verkställande direktören vara revisorer.

9)

Senaste lydelse 2009:564.

Trots första stycket får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av röstetalet i bolaget.

10) Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från villkoret i 14 § andra stycket 2 om att den verkställande direktören ska vara revisor.

10)

Senaste lydelse 2009:564.

Ett handelsbolag eller aktiebolag som utövar revisionsverksamhet ska för varje uppdrag som det åtar sig och som utgör revisionsverksamhet utse en av de yrkesverksamma revisorerna i bolaget att vara huvudansvarig. Den huvudansvarige ska vara auktoriserad revisor, om det behövs för att uppfylla föreskrifter i lag eller annan författning. Bolaget ska utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

Den huvudansvarige ska underteckna revisionsberättelser och andra utlåtanden. Om en berättelse eller ett utlåtande undertecknas av flera revisorer, ska det anges vem som är huvudansvarig.

Giltighetstid för auktorisation, godkännande och registrering

Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem år. Har en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering gjorts före giltighetstidens utgång fortsätter auktorisationen, godkännandet eller registreringen att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga kraft.

Revisorsnämnden får i ett enskilt fall besluta att en auktorisation ska gälla i längre tid än fem år, dock längst sex år.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får bestämma att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i första stycket ska gälla omedelbart.

Försäkring

Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett enskilt fall bevilja undantag från kravet på försäkring.

11) Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar oredligt eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i 39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får i stället varning ges.

11)

Senaste lydelse 2009:564.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i stället ge en erinran. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller erinran, ska revisorn genom skriftlig underrättelse ges tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick underrättelse i ärendet.

Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven i 4 § eller en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i 6 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär hinder för auktorisation eller godkännande, ska revisorn genast anmäla detta till Revisorsnämnden.

12) Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Det som sägs där om upphävande av auktorisation eller godkännande ska i stället avse upphävande av registrering.

12)

Senaste lydelse 2009:564.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de för bolaget gällande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, ska registreringen upphävas. Detsamma gäller i fråga om en revisor från tredjeland, om kraven för registrering enligt 16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon omständighet som innebär hinder för registrering, ska bolaget genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Detsamma gäller för en revisor från tredjeland.

13) I stället för att upphäva en auktorisation, ett godkännande eller en registrering får Revisorsnämnden förelägga revisorn, det registrerade revisionsbolaget eller revisorn från tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om föreläggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt 32–34 §§ om auktorisationen, godkännandet eller registreringen ska upphävas.

13)

Senaste lydelse 2009:564.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid sin prövning av frågor om åtgärder enligt 32–34 §§ bestämma att ett beslut att upphäva auktorisation, godkännande eller registrering ska gälla omedelbart.

Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller särskild lämplighetsprövning enligt 5 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Den som obehörigen utger sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor döms till böter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation, godkännande och registrering samt om villkor för verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:217

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt äldre bestämmelser ska anses vara auktoriserad enligt denna lag. Detsamma gäller en godkänd revisor som enligt äldre bestämmelser har ansetts uppfylla kravet på revisorsexamen efter att ha genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)