Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:222

Utkom från trycket den 8 maj 2013
Lag om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883);
utfärdad den 25 april 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 37 § revisorslagen (2001:883) i stället för dess lydelse enligt lagen (2013:102) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190.

Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering inte meddelar beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får sökanden begära förklaring av domstol att ärendet uppehålls i onödan.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha avslagits.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)