Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:430

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

20 §

2) Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 § och 14 kap. 3 § ska därvid avse 8 § respektive 18 § fjärde stycket denna lag.

2)

Senaste lydelse 2008:93.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:430

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)