Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:432

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 kap. 1 a § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

1)

Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)