Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:437

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 5 b § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

1)

Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)