Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:495

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 21 § stiftelseförordningen (1995:1280) ska ha följande lydelse.

1) En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor. För övriga stiftelser är avgiften 425 kronor om värdet av stiftelsens tillgångar beräknat enligt 2 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078) vid utgången av föregående räkenskapsår överstiger en och en halv miljon kronor och i annat fall 200 kronor.

1)

Senaste lydelse 2009:295.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska betala 425 kronor i årlig registerhållningsavgift.

Avgiften enligt första eller andra stycket ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:495

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)